Tam metin araması

Genel İs Şartnamesi

Genel Kullanım Koşulları, bundan sonra "GKK" olarak anılacaktır, ecointernational.com.tr’nun mevcut ve gelecekteki tüm teslimatları ve hizmetleri için geçerlidir.

Doğrudan doğruya yerine getirilmeyecek olan hizmetlerden faydalanma konusunda bu hizmetleri sunanın şartları ve koşulları geçerlidir. Müşterinin, GKK'nın aksine olan ya da bunları tamamlayan koşulları, sadece ecointernational.com.tr bunları yazılı olarak kabul ettiği takdirde geçerlidir.

ecointernational.com.tr’ya ait tüm teklifler değişken olmakla birlikte bağlayıcı değildir. ecointernational.com.tr’nun, müşterinin kabulünün ardından dahi olsa, bunlar teknik bazlı ya da değersiz olduğu sürece, teklifin dışına çıkacak değişiklikler konusunda hakkı saklı tutulmaktadır. Prospektüslerde veya başkaca belgelerde belirtilen özellikler garanti edilmemektedir.

ecointernational.com.tr ve müşteri arasındaki sözleşme ilişkisi, kayıt ve e-posta yoluyla gönderilen onay ile başlamaktadır. Sözleşme süresiz olarak yapılmakta ve her iki sözleşme tarafınca yıllık olarak, fesih süresi olan 3 aya sadık kalınması koşuluyla bitirilebilmektedir.

Müşteriye görevin onayı ile birlikte üyelik bilgileri ve şifre bildirilmektedir. Bunların gizli tutulmasından müşteri sorumludur. Başka kişilere devredilemeyeceği gibi, Online hizmetin belli bir kısmının ya da tamamının üçüncü şahısların kullanımına sunulmasına da izin verilmemektedir. Bu durumlarda ecointernational.com.tr erişimi engelleme hakkına sahiptir.

Müşteri, ecointernational.com.tr'dan sadece kendi kullanımı için faydalanma hakkına sahiptir. Özellikle bu nedenden dolayı müşteri, teslimatları ve hizmetleri, özellikle de verileri, ticari veya gayri ticari olarak değerlendirme, bunları çoğaltma, yayma, kiralama, ödünç verme ya da herhangi bir biçimde üçüncü şahıslara ulaşılabilir kılma hakkına sahip değildir. Her türlü kullanılan yazılım, telif hakkı ve mülkiyet koruması altında bulunmaktadır. Müşteri, kendisine veya üçüncü şahıslara yazılımı, veri bankasının yapısını ya da salt belgelerin form şemasını kopyalamaya yarayacak her türlü hareketten kaçınmakla yükümlüdür. Bu, sözleşme ilişkisi bittikten sonra da geçerlidir.

ecointernational.com.tr’nun yazılımı, veri bankası ve teslimatları ve hizmetleri telif hakkıyla korunmaktadır.

Müşteri sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını zedeleyecek bir davranışta bulunduğunda, müşteriye bir icra ya da uzlaştırma davası açıldığında veya aciz masasının yetersiz olması nedeniyle ret gerçekleştiğinde ya da müşteri ödemede gecikmeye girdiğinde, ecointernational.com.tr sözleşmeyi anında fesih etmeye ya da erişimi geçici bir süre için engelleme hakkına sahiptir.

Müşteriyle zamanından önce bir feshin gerçekleşmesi durumunda, ecointernational.com.tr zarara uğramayacak şekilde başkaca yerine getirilmiş hizmetler kapsamında, mevcut sözleşmenin süresi bite kadar abonman bedelini toplu tazminat olarak hesaplama hakkına sahiptir. Bunun dışına çıkacak bir zararın geçerli kabul kılınması bundan etkilenmemektedir.

Online hizmetin kullanımına yönelik geçerli ücretler, geçerli olan fiyat listelerinde belirlenmiştir. Abonelik ücretleri devamlı olarak yıllık biçimde önceden hesaplanmaktadır. Fiyat listelerinde sabit kılınmış diğer ücretler, müşteriye aylık olarak ya da geçerliliğe müteakip faturalandırılmaktadır. Bunlara yönelik istisnalar fiyat listelerinden tespit edilmelidir. Fiyatlarda ya da ödeme koşullarındaki değişiklikler müşteriye online veya e-posta yoluyla açıklanacaktır.

Ödemeler, ödeme süresi olmaksızın faturalandırmanın ardından müşteri tarafından gerçekleştirilecektir. Yıllık %10 oranında gecikme faizi sabit kılınmaktadır. Gecikmeye bağlı başkaca zararlar ek olarak talep edilebilir. Müşteri aynı şekilde ihbar ve icra giderlerini de ödemekle yükümlüdür.

ecointernational.com.tr’nun kullanımına yönelik teknik koşulları yerine getirmek müşterinin sorumluluğundadır. Hizmetin kullanılması yalnızca normal işletmede ve kararlaştırılmış kapsamda olacaktır.

ecointernational.com.tr her zaman kullanılabilirliği garanti edemez, ancak sürekli bakım yaparak bunu sağlamak için gayret gösterecektir. Sisteme bağlı kesintilerden dolayı sorumluluk üstlenilmez.

Müşteri, veri bankasında kayıtlı verilerin doğruluk, dahil olan mevcut süreler, eksiksizlik, yasalara uygunluk, kullanılabilirlik, çeviri ve şemasal tasvir konularında denetlenmediğini ve ecointernational.com.tr’nun verilere yönelik bir denetleme yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder.

ecointernational.com.tr’ya yönelik bir tazminat talebi, kasti ya da ağır ihmale bağlı bir tutum olmadığı sürece geçerli değildir. Ayrıca kayıtlı verilerin, kullanımı, kullanılabilirliği ya da kullanılamazlığı ve/veya teknik donanımı ve/veya doğruluğu, dahil olan mevcut süreleri, eksiksizliği, yasalara uygunluğu, değerlendirilebilirliği, çevirisi ya da şemasal tasviri her türlü yükümlülük ve garantinin dışındadır. Bu, aktarma ve/veya gönderme hataları için de geçerlidir. Feragatname, hafif ihmale bağlı yükümlülüğe, iş kesinti kayıplarından ortaya çıkan taleplere, veri ve/veya bilgi kayıplarına, veri kesintilerine, yazılım hasarlarına, kaybedilen kazançlara, elde edilemeyen tasarruflara, faiz kayıplarına, sonuç ve servet zararlarına yönelik her türlü yükümlülüğü kapsamaktadır. Ağır ihmale yönelik ispat yükümlülüğü dönütü söz konusu olamaz. Daha önce belirtilen yükümlülük sınırlandırmaları, ağır ihmal hariç tutulmak kaydıyla ecointernational.com.tr’nun yerine getirme ya da tedarik yardımı için geçerlidir.

Müşteri, bilgilerinin otomatik korumalı şekilde işlenmesine izin vermektedir.

ecointernational.com.tr sözleşmenin uygulanmasında üçüncü şahıslardan yardım alma hakkına sahiptir.

GKK’nda yapılacak değişiklikler, müşteriye yazılı, online ya da e-posta yoluyla bildirilecektir. Müşteri 14 gün içerisinde itirazda bulunmadığı takdirde, bunlar geçerli kabul edilecektir.

GKK’nın her hangi bir hükmü geçersiz, etkisiz olduğunda ya da olacağında, geçerliliğini kaybetmiş hükmün yerini, ekonomik etkisi buna en yakın olan bir başka yasa hüküm almaktadır . Bir hükmün geçersiz olması ya da etkisini kaybetmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilememektedir. Değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır.

Avusturya hukuku geçerlidir. UN Satış Kanunun uygulanabilirliği kabul edilmemektedir. Sözleşme dili Almancadır. Hizmetlerin ve ödemelerin ifa yeri ecointernational.com.tr’nun ikamet bölgesidir. Bu GKK altında bulunan sözleşme ilişkisine tabi olan ya da olmayan her türlü hukuki dava için ya da bu türdeki sözleşme ilişkisinden doğan hukuki davalar için, dava kapsamının büyüklüğüne göre, Viyana Ticari İşler Bölge Mahkemesi ya da Viyana Ticaret Mahkemesi sorumludur.

Viyana, Aralık 2015

Sorularınız için?

Mag. Serdar Arslan
ecoplus International GmbH
Herrengasse 13
A-1010 Wien

Aşağı Avusturya Ofisi
Niederösterreichring 2, Haus A
A-3100 St. Pölten/ Avusturya